jns2003

สินค้าและบริการ

ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด (APS) ให้บริการงานออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับ กระบวนการอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมเราให้บริการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่าง ครบวงจรตั้งแต่การออแบบไปจนถึงการนำไปปฏิบัติงานจริง

บริการให้คำปรึกษา :

 
 ก่อนวางแผนโครงการ
 คิดมูลค่าทางวิศวกรรมของโครงการ
 ระบบจัดการเอกสารด้านการควบคุมงานและด้านพลังงานที่ต้องใช้
 ประมาณการงบประมาณด้านไฟฟ้า
 ออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องมือประกอบ

 


โครงการทางวิศวกรรมศาสตร์ :

 จัดเตรียมงานที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตระบบไฟฟ้า
 ออกแบบแผงควบคุมไฟฟ้า เอ็ม ซี ซี, วางช่องสายเคเบิ้ล
 กำหนดขนาดและลักษณะเฉพาะของสายเคเบิ้ล และอื่นๆ
 ตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบ
 ดำเนินการด้านประสานงานและตรวจสอบไซด์งาน
 ดำเนินการปฏิบัติงานจริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ

 


ชนิดของการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ :

   แผนผัง P&ID
   แผนผังองค์ประกอบวงจรปิด (กระแสไฟฟ้า)
   ระบบปลอดภัย
   ออกแบบแผงควบคุมระบบไฟฟ้า
   แปลนการวางระบบสายไฟ
   การควบคุมเครื่องยนต์
   ออกแบบการควบคุมหลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแส ไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์
   ระบบการออกแบบ PLC