พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต...

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทคนไทย ที่ให้บริการ ด้านระบบพลังงานทดแทน, ระบบพลังงานไฟฟ้าอาคาร, เครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรม, การออกแบบและติดตั้ง ระบบทางวิศวกรรม, ตรวจสอบงาน และให้สิทธิ์อนุญาต การทำระบบพลังงานทดแทน รวมทั้งระบบงานไฟฟ้าทั่วไป

พลังงานทดแทน

โดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัด (เมื่อเทียบกับพลังงานหลักในปัจจุบัน เช่น น้ำมันหรือถ่านหิน)

ตัวอย่างพลังงานทดแทนที่สำคัญเช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอฟิล พลังงานน้ำขึ้น น้ำลง พลังงานคลื่น และพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากกระบวนการชีวภาพเช่น บ่อก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงาน หมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และสถานภาพการใช้ ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลัง งานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม ทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม

ผลงาน บางส่วนของเรา

เพิ่มเติม

Project : Solar Rooftop System on ISUZU Ratchaburi

เพิ่มเติม

Project : Install Solar roof top 1.414MWp.

เพิ่มเติม

Project : Solar roor top 1MWp. (Grid connected type sale Ene

เพิ่มเติม

Project : Install Solar Floating 20 kWp.

เพิ่มเติม