jns2003

พลังงานทดแทน

พลังงานไฮโดรเจน

เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือการเผาไหม้ ในเครื่องยนต์ภายในเพื่อยานพาหนะพลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้านอกจากนี้ยังใช้ในการขับเคลื่อนของ ยานอวกาศและสามารถอาจจะผลิตมวลและในเชิงพาณิชย์สำหรับผู้โดยสารยานพาหนะและอากาศยาน