jns2003

พลังงานทดแทน

พลังงานชีวมวล

เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีพลังงานที่ได้มาจากการตรึงคาร์บอนชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพรวมเชื้อเพลิงที่ได้มาจากการแปลงพลังงานชีวมวลเช่นเดียวกับชีวมวลที่เป็นของ แข็งของเหลวและเชื้อเพลิง biogases ต่างๆ

เชื้อเพลิงชีวภาพจะดึงดูดความสนใจของสาธารณชนและนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุน จากปัจจัยต่างๆเช่นการเดินป่าราคาน้ำมันที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมยุโรป, เชื้อเพลิงชีวภาพไม่ได้อยู่ที่ความกังวลภาวะโลกร้อน